… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu


Vybrané stavby a výluky

rekonstrukce PVA (1965–1969) | nové napojení PVA (1967–1970) | Brno – Adamov – Blansko (1996) | viadukt Křenová (2013) |
Brno – Kuřim (2015) | Černovice – Slatina (2015–2016) | Brno hlavní nádraží (2016–2017)


Výluky při rekonstrukci trati Brno – Kuřim v roce 2015

(spoluautor textu: Alan Butschek)


V letních měsících roku 2015 proběhla rekonstrukce železniční trati Brno – Tišnov. Akce zahrnovala tři stavby:

1) rekonstrukci koleje č. 2 v úseku Brno-Královo Pole – Kuřim
2) rekonstrukci koleje č. 2 v úseku Brno-Maloměřice – Brno-Královo Pole
3) modernizaci traťového úseku Brno-Maloměřice (včetně) – Brno-Židenice (mimo)


ad 1) + 2)

V rámci dvou prvně zmíněných staveb byla kompletně vyměněna (včetně svršku) traťová kolej č. 2 (pravá ve směru do Tišnova) v úseku od zhlaví stanice Kuřim po zhlaví stanice Brno-Královo Pole a od zhlaví stanice Brno-Královo Pole po zhlaví stanice Brno-Maloměřice. Byly použity kolejnice 60E2 na betonových pražcích s pružným upevněním a svařením do bezstykové koleje. Na několika místech pak byla rekonstruována i kolej č. 1 (např. v Obřanech mezi tunelem č. 1 a mostem přes Fryčajovu ulici), jinak byl jen dosypán štěrk a kolej podbita.

Na zastávce Česká byla zbudována nová nástupiště o výšce 550 mm nad temenem kolejnice a v rámci jiné akce zde byla provedena zásadní rekonstrukce přestupního uzlu (stavba začala již v lednu 2015, kolaudace proběhla na konci září). Na zastávce Brno-Řečkovice bylo rovněž zvýšeno nástupiště a z blízkého podchodu pod tratí (chodník k Lachemě) byla na nástupiště vystavěna šikmá rampa pro bezbariérový přístup (mezi kolejemi).

Nad kolejí č. 2 bylo vyměněno i trakční vedení (včetně většiny sloupů – výměnou sloupů ostatně celá akce začínala), proběhla i modernizace zabezpečovacího zařízení vč. napájení. Mezi Královým Polem a Maloměřicemi byl nově instalován obousměrný autoblok a nová vjezdová návěstidla.

V některých úsecích pak bylo nutné sanovat železniční spodek – například v úseku mezi mostem třídy Generála Píky a mostem v Divišově čtvrti byl násep zpevňován štěrkovými piloty (pro obě traťové koleje). Byly opravovány mosty – některé pro obě koleje, některé pouze pro kolej č. 2. Most přes Fryčajovu ulici v Obřanech byl zcela přestavěn – byla odstraněna původní ocelová příhradová konstrukce, která byla zdrojem hluku, upraveny původní opěry a instalována nová nízká svařovaná mostovka s průběžným kolejovým ložem. Ve čtyřech zdejších tunelech byl svršek obnoven pro obě koleje, bylo opraveno odvodnění tunelových rour a otryskáno zdivo.


původní most

snášení mostu

nový most

Pro odvoz odtěženého svršku byly na těleso tratě v několika místech vybudovány nájezdy pro nákladní automobily, v prostoru nad ulicí Zlatníky (nad Cacovicemi) pak byl k přesunu vytěženého původního štěrku využíván vlak, který zde zůstal po dobu prací „uvězněn“. Odtěžený materiál se zpracovával na recyklační lince, která byla v provozu na Myslínově ulici v Králově Poli (za hřbitovem). Zde se shromažďovala i kolejová pole (jako ostatně při předchozí velké rekonstrukci tratě v polovině 70. let). Demontáž polí zde probíhala i v roce 2016. Původní kolejová pole byla přechodně odstavována i na staré královopolské nádraží.

Rekonstrukce koleje mj. přinesla lokální zvýšení rychlosti o 5 až 15 km/h a dodržení průjezdného průřezu dle platné legislativy. Ve stanici Brno-Královo Pole byla vyměněna dlažba na nástupištích a jejich zastřešení.

Trať mezi Kuřimí a Maloměřicemi byla vyloučena od 15. 6. do 31. 8. 2015. Cestující byli přepravováni autobusy a navíc zvláštní tramvajovou linkou P6. Obě traťové koleje byly zprovozněny v pondělí 31. 8. 2015 v podvečerních hodinách, vlaky osobní dopravy zde vyjely v úterý 1. 9. 2015. Vzhledem k tomu, že se k tomuto datu nepodařilo zprovoznit traťové zabezpečovací zařízení mezi Maloměřicemi a Královým Polem, byla propustnost trati omezená (mezi stanicemi se mohl pohybovat pouze jeden vlak), a až do pondělí 12. 10. 2015 včetně proto jezdily vlaky linky S3 zkracující ve špičkách pracovních dní interval na 15 minut pouze v úseku Tišnov – Brno-Královo Pole. Místo nich byla nadále v provozu posilová tramvajová linka P6 – též do 12. 10. 2015 včetně.


ad 3)

V rámci třetí zmíněné akce byly obnoveny čtyři traťové koleje (třebovské a tišnovské trati) v úseku od mostu přes ulici Markéty Kuncové v Židenicích po zhlaví stanice Maloměřice – na tišnovských kolejích cca po vjezdová návěstidla na zhlaví (poblíž lávky pro pěší přes kolejiště stanice) a na třebovských až bezprostředně k výhybkám před stavědlem 6 (Hády) u Babické ulice. Koleje byly obnoveny včetně svršku a také jsou použity kolejnice 60E2 na betonových pražcích s pružným upevněním a svařením do bezstykové koleje. Proběhla oprava hydroizolace na mostech přes ulice Markéty Kuncové a Karlovu v šířce čtyř opravovaných kolejí (kompletně byl odtěžen zásyp mostu, odstraněna původní a položena nová izolace a mostovka opět zasypána). V rámci akce byl zcela zrušen tzv. vojenský podchod z roku 1952 umožňující přístup na nástupiště zamýšlená při potřebě mobilizace – vstup do něho byl poblíž zrušené tramvajové smyčky Židenice. Opravena byla i hydroizolace podchodu v severní části maloměřické stanice, který je dnes užíván pro vedení teplárenského potrubí (a pěší využívají souběžnou lávku). Dále proběhla i rekonstrukce zabezpečovacího zařízení: většina návěstidel byla nově umístěna na návěstní lávky, stávající automatický blok byl nahrazen novým elektronickým trojznakovým TZZ s přenosem návěstí a kódu vlakového zabezpečení v celém traťovém úseku (výstroj je umístěna v rekonstruované budově Odb Brno-Židenice). Byla vyměněna většina trakčního vedení, původní mohutné stožáry na šestikolejném úseku byly nahrazeny bránami, které byly použity i na čtyřkolejném úseku podél kolejiště maloměřické stanice, na dvoukolejné trati směrem ke St 6 (Hády, jehož budova byla rovněž opravena) pak bylo ponecháno původní trakční vedení z konce 90. let. Kolejová pole se skladovala a montovala na základně poblíž garáží u Babické ulice.


přístřešek

bývalý jižní podchod

Součástí stavby bylo i zbudování celkem pěti nových protihlukových stěn (PHS):

  • dvě mezi mostem přes ulici Markéty Kuncové a lávkou pro pěší přes maloměřickou stanici na straně bližší k řece Svitavě
  • jedna podél Babické ulice
  • dvě mezi mosty přes ulice Markéty Kuncové a Karlova (na těchto mostech jsou stěny skleněné)


protihluková stěna

protihluková stěna

protihluková stěna

Na třebovských kolejích podél kolejiště seřaďovacího nádraží byla traťová rychlost zvýšena min. na 110 km/h.

Výluka tišnovských traťových kolejí (T1A a T2A) začala 15. 6. 2015, třebovské koleje (T1 a T2) byly vyloučeny od 25. 6. 2015. Vlaky směrem na Blansko (linky S2, R2, vlaky kategorie EC apod.) jezdily po zbývajících kolejích nákladního průtahu (4 a 6) a přes kolejiště seřaďovacího nádraží, výjimečně v případě potřeby i po koleji 8 a kolem maloměřického depa. K 31. 8. 2015 měla být ukončena výluka kolejí T2 a T2A (směr Blansko a směr Tišnov), zprovozněna byla ovšem pouze kolej tišnovská, kolej třebovská byla zprovozněna se zpožděním až 25. 9. 2015. V pátek 9. 10. 2015 byla ukončena výluka koleje T1A (od Tišnova) a o týden později (16. 10. 2015) se začalo jezdit po poslední rekonstruované koleji – T1 od Blanska.


výluka traťových kolejí

výluka traťových kolejí

Dále v pondělí 19. 10. 2015 vyjely na lince S2 špičkové vlaky (zkracující ve špičkách pracovních dní interval na 15 minut), které byly po celou dobu výluky mimo provoz (dle plánu neměly jezdit od 15. 6. do 31. 8. 2015).

Akce pokračovala dokončením oprav izolace na druhé polovině mostu přes ulici Markéty Kuncové – napřed byla vyloučena „nákladní“ kolej 4 (12. – 23. 10. 2015). Následovaly koleje 6 a 8 a výtažná kolej z kolejiště seřaďovacího nádraží směrem k Židenicím (23. 10. – 27. 11. 2015) – pro tuto opravu byl zcela odtěžen násep pro výtažnou kolej a naopak vybudován nájezd pro nákladní automobily z ulice M. Kuncové. Tudy se pak dopravoval jednak materiál pro vlastní opravu mostu a kolejí, ale také prvky protihlukových stěn, které se v tomto prostoru (mezi Svatoplukovou a M. Kuncové) dokončovaly až v této době. K datu 7. 12. 2015 byla (po dokončení PHS) zprovozněna i výtažná kolej, poslední dokončovací práce na PHS u mostu přes ulici Markéty Kuncové (ze strany od řeky Svitavy) probíhaly ještě v roce 2016.


(více fotografií ze zmíněných akcí je ve fotogalerii třebovské trati a nové Tišnovky)


Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.