>
        Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK      O WEBUŽELEZNIČNÍ SÍŤPROVOZ

[rozbalit menu | sbalit menu]


Chrlice

Názvy podle vybraných jízdních řádů:

(1912) Chirlitz-Turas
(1918) Chrlice-Tuřany
(1938) Chrlice
(1940) Chirlitz – Chrlice
(1952) Chrlice
(2012) Brno-Chrlice

Se zahájením provozu na přerovské trati v roce 1869 byla otevřena stanice Tuřany - dnešní Chrlice. Nesla pouze německý název Turas, později Chirlitz-Turas.

Původní kolejiště stanice odpovídalo dispozicím většiny stanic na této trati. Tvořily ho dvě dopravní koleje a na opačné straně od výpravní budovy byla jedna manipulační kolej se skladištěm. Situace se změnila v polovině 60. let 20. století, kdy došlo nedaleko stanice k výstavbě velkokapacitního sila. Zaústění nové vlečky sila na sokolnickém zhlaví si vyžádalo přestavbu kolejiště stanice. Manipulační kolej a skladiště byly zlikvidovány a na uvolněném prostoru směrem k ulici Obilní byly zřízeny 4 nové koleje, z toho jedna byla dopravní a tři tvořily předávací kolejiště vlečky. To si vyžádalo v roce 1966 i rekonstrukci staničního zabezpečovacího zařízení. Zůstalo zachováno elektromechanické staniční zabezpečovací zařízení, do kterého byly zahrnuty nové koleje, byl instalován nový řídící přístroj a nové stavědlové přístroje. Stanice byla vybavena světelnými návěstidly. Světelná návěstidla postupně obdržely i hradlo Otmarov a hláska Brněnské Ivanovice.

V roce 1973 byla vybudována nová vlečka velké panelárny podniku Prefa, zaústěná na sokolnickém zhlaví do staniční koleje č. 4. Koncem 70. let (cca od roku 1978) byly na odvratné koleji vlečky Prefa přechodně odstaveny vyřazené parní lokomotivy, např. 475.171, dvě 433.0 či poškozená veselská 556.0211, která byla účastnicí tragické srážky osobního a nákladního vlaku mezi stanicemi Hradčovice a Kunovice dne 11.11.1977.

V 80. letech existoval projekt na přestavbu stanice: obsahoval rekonstrukci výpravní budovy, rozšíření kolejiště směrem ke stromořadí u ulice Obilní a zřízení předávacího kolejiště pro vlečky na sokolnickém zhlaví. K realizaci projektu však nedošlo.

Před rokem 1989 občas dojížděly do stanice ucelené vlaky ložené štěrkopískem určené k vykládce na vlečce Prefa. K ojedinělým jízdám ucelených vlaků s obilninami k vykládce nebo nakládaných na vlečce Sila dochází dodnes. Dnešní názvy vleček jsou RAVEN CZ, a.s. (dříve Prefa) NAVOS, a.s. – vlečka Chrlice (dříve Silo), která odbočuje z vlečky RAVEN CZ.

Kolejiště je tvořeno čtyřmi staničními dopravními kolejemi (č. 3, 1, 2, 4) a tříkolejným odevzdávkovým kolejištěm vleček Prefy a Sila (koleje č. S6, S8 a S10 + kolejová váha).

Ačkoli jsou Chrlice od 26.11.1971 jednou z brněnských městských částí, dlouho zůstával název stanice Chrlice. V pátek 9.12.2012 proběhlo slavnostní přejmenování stanice na Brno-Chrlice, úředně vešla tato změna v platnost v neděli 11.12.2012, kdy začal platit nový jízdní řád. Byla to jediná stanice na území města Brna, která dosud nenesla název statutárního města ve svém názvu. K přejmenování stanice přispěla aféra z počátku roku 2012, kdy nespokojení cestující poukazovali na to, že si z Chrlic nemohou koupit zlevněnou jízdenku ČD Promo, která nabízela levné cestování mezi Brnem a Prahou. Změnu názvu inicioval tehdejší primátor města Brna a město následně o změnu oficiálně požádalo. Také sousední stanice Sokolnice změnila krátce po roce 2000 název na Sokolnice-Telnice.

V první a druhé dekádě 21. století proběhla v několika krocích rekonstrukce kolejiště stanice:

  • 2005 ... rekonstrukce sokolnického zhlaví
  • 2013 ... rekonstrukce brněnského zhlaví
  • 2016 ... rekonstrukce výhybek č. 7 a 8 a přejezdu na brněnském zhlaví
  • 2017 ... rekonstrukce 3. staniční koleje

Dále v období 11/2010-6/2011 proběhla kompletní rekonstrukce výpravní budovy. I díky ní se Chrlice staly v roce 2014 vítězem soutěže Nádraží roku. V této souvislosti je také často zmiňována místní kuriozita - volně přístupná dřevěná stavba perníkové chaloupky s pohádkovými postavami v parčíku v těsné blízkosti výpravní budovy.


Organizace provozu + zabezpečovací zařízení:

Ve stanici jsou dvě úrovňová nástupiště (u koleje č. 1 a 3).

Stanice je vybavena elektromechanickým zabezpečovacím zařízením se světelnými návěstidly. V dopravní kanceláři je řídící přístroj RANK s vazbou na stavědla St 1 a 2 se stavědlovými přístroji vzor 5007 doplněnými kolejovými deskami. Na každém stavědle slouží jeden signalista.

Ve dnech 8.5.-1.6.2005 bylo v rámci rekonstrukce traťové koleje Sokolnice - Chrlice rekonstruováno zabezpečovací zařízení St 1 na sokolnickém zhlaví včetně vleček. Mechanické přestavníky výměn zde byly nahrazeny elektromotorickými a došlo k rekonstrukci stavědlového přístroje (výměnové páky byly nahrazeny řadiči). Pro vytvoření závislosti vlečkových výhybek byly použity elektromagnetické zámky. Ve dnech 10.-27.9.2013 došlo k podobné úpravě i v obvodu St 2 na brněnském zhlaví.

Mezi Chrlicemi a Sokolnicemi je hradlový poloautomatický blok s traťovými souhlasovými hradly. Dříve zde bylo také hradlo Otmarov, k jehož zrušení došlo zřejmě koncem 80. let (v roce 1987 se v pomůckách uvádí s tím, že je mimo provoz). Otmarov existoval jako hláska už za první republiky (doloženo v roce 1935). Zřejmě začátkem 50. let v souvislosti s vybudováním vlečky do rozvodny bylo telefonické dorozumívání nahrazeno hradlovým poloautomatickým blokem, aby bylo možno zabezpečit napojení nové vlečky, a Otmarov se stal hradlem. Vlečka (současný název E.ON Česká republika, s.r.o. rozvodna Sokolnice) odbočuje na širé trati v km 12,896 - odbočná i odvratná výhybka jsou uzamčeny výměnovými zámky a výsledný klíč je držen v řídícím přístroji v Sokolnicích, odkud se provádí obsluha této vlečky bez uvolnění traťové koleje. Přestože mezi stanicemi Chrlice a Sokolnice je v provozu hradlový poloautoblok, vzhledem k blízkosti rozvodny nebyla zajištěna jeho potřebná spolehlivost a při souběžné obsluze traťového zabezpečovacího zařízení byly jízdy vlaků zabezpečovány telefonickým dorozumíváním. Tento stav trval minimálně na přelomu 70. a 80. let minulého století. Dnes jsou jízdy vlaků zabezpečovány pouze hradlovým poloautomatickým blokem. Mezi stanicemi Chrlice a Sokolnice není žádný železniční přejezd.

Mezi Chrlicemi a Hlavním nádražím je reléový poloautomatický blok, který v roce 1978 nahradil telefonické dorozumívání. Nachází se zde čtyři zabezpečené železniční přejezdy:

  • km 6,006 ... ulice Kaštanová v Brněnských Ivanovicích (u bývalého hradla a zastávky)
  • km 7,075 ... polní cesta v Holáskách
  • km 7,390 ... ulice Rolencova v Holáskách (u bývalé zastávky)
  • km 8,506 ... silnice u chrlického St 2

(3/2020)

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).