… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Kontejnerový terminál

Historie kontejnerového terminálu

Vlastní historie kontejnerového terminálu v Brně začíná již v 70. letech minulého století. Ve 4. čtvrtletí 1973 bylo otevřeno provizorní kontejnerové překladiště společnosti ČSKD-INTRANS na tehdejším nákladišti Nový jih, umístěném za kolejištěm stanice Horní Heršpice. (Protože bylo kolejově napojeno do Dolního nádraží, je toto nákladiště více popsáno v rámci vleček z Dolního nádraží.)

Kontejnerový terminál (označovaný též zkratkou KTER) byl budován spolu se šestikolejnou stanicí Brno jih od dubna 1973 jako jeden z kroků uvažované přestavby železničního uzlu Brno. K jeho zprovoznění došlo dne 15. 10. 1976. Byl vybudován ve výhodné poloze na jihu města v blízkosti budoucí křižovatky dálnic D1 a D2. Příjezd pro silniční vozidla je z ulice Kšírova ulicí K Terminálu. Kontejnerový terminál byl vybaven tříkolejným kolejištěm (kolej 201 o délce 387 m, koleje 202 a 203 každá o délce 349 m) a příjezdovou spojovací kolejí 200 do stanice Brno jih, zpevněnými plochami, moderním portálovým jeřábem i mobilní manipulační technikou na překládku kontejnerů, administrativní budou se sociálním zázemím a opravárenskou základnu pro kontejnery. Terminál byl provozován podnikem ČSKD-INTRANS, výhradním organizátorem a dopravcem kontejnerového dopravního systému v Československu.

Svoz a rozvoz kontejnerů byl realizován v atrakčním obvodu cca 60 km okolo Brna. Vedle pracovníků ČSKD INTRANS bylo na terminálu i pracoviště přepravních zaměstnanců ČSD, např. dozorčí přepravy, skladník přepravy, nákladní pokladník aj. Z pracovníků ČSKD INTRANS zde byl i kontejnerový dispečer, který „dirigoval“ (dával dispozice) železniční vozy s prázdnými kontejnery po vykládce ve stanicích zhruba na území bývalého Jihomoravského kraje k jejich dalšímu využití. Nezanedbatelná část kontejnerových přeprav se tehdy totiž uskutečňovala v kontejnerech naložených na železničních plošinových vozech bez jejich překládky, takže nahrazovaly přepravu zboží v krytých železničních vozech mezi stanicemi, případně vlečkami. Při těchto přepravách se kontejnery s železničních vozů nesnímaly, ale zboží se do nich nakládalo a z nich vykládalo přímo na vagónech.

Od začátku 90. let však zájem o kombinovanou kontejnerovou dopravu klesal a brněnský terminál postupně stále více omezoval svůj provoz. Vedle postupné redukce počtu pracovníků kontejnerového dopravce zde záhy došlo i ke zrušení pracoviště železničního dopravce. V roce 2003 došlo k uzavření a zakonzervování zdejšího portálového jeřábu. Po dalším omezení v létě 2004 byl jeho provozu ukončen k 31. 12. 2004. Následně fungoval pouze v udržovacím režimu.

Situace se změnila v letech 2007–2008, kdy se začala navyšovat poptávka po kombinované dopravě a o terminál se začaly zajímat ČD, resp. ČD Cargo. Firma Terminal Brno a.s., se sídlem v areálu terminálu, vznikla v roce 2008, kdy ČD Cargo, a.s. odkoupilo dvoutřetinový podíl akcií bývalého kontejnerového překladiště v Brně-Horních Heršpicích, které vlastnila společnost „Česká a slovenská kombinovaná doprava – INTRANS, a. s.“ (bývalý ČSKD INTRANS). INTRANS vložil do společného podniku také nemovitý i movitý majetek kontejnerového překladiště. Zakladatelská smlouva o založení akciové společnosti mezi oběma akcionáři, resp. zakladateli byla uzavřena 20. 12. 2007. Nová firma Terminal Brno a.s., dceřiná společnost ČD Cargo a. s., začala oficiálně existovat zápisem do obchodního rejstříku dne 25. 7. 2008. Po založení nové firmy se provoz výrazně oživil. Byla navázána spolupráce s firmou ERS Railways při realizaci přeprav silničních návěsů automobilového dopravce LKW Walter. Společný projekt byl odstartován prvním vlakem s návěsy ze stanice Rostock Seehafen UBf, který přijel do Brna dne 1. 8. 2011. Od konce srpna 2012 jezdily čtyři páry ucelených vlaků s návěsy týdně. V roce 2013 zde bylo zmanipulováno 11 417 návěsů a 3 633 kontejnerů. V roce 2014 dojelo do brněnského terminálu 378 vlaků s návěsy.

V roce 2012 prošel areál překladiště rozsáhlou rekonstrukcí, při které byla vedle rekonstrukce stávající zpevněné plochy vystavěna i nová zpevněná manipulační plocha pro odstavení návěsů, které nelze na rozdíl od kontejnerů stohovat. To značně zjednodušilo a zrychlilo odbavení jednotlivých vlaků. Rekonstrukce plochy včetně vybudování odlučovače ropných látek byla dokončena v roce 2013. Následovala oprava budovy terminálu. Původní portálový jeřáb, určený k překládce kontejnerů, však nebyl vhodný pro překládku intermodálních návěsů, byl proto rozebrán a nahrazen kolovým reachstackerovým jeřábem (kontejnerovým nakladačem). V současné době, kdy se na terminálu manipulují kontejnery i intermodální návěsy, zde používají dva kontejnerové nakladače značky Kalmar. Týdně terminál odbaví až čtyři páry vlaků s návěsy z přístavu v německém Rostocku. Návěsy si zde připojují tahače a rozváží po ČR, SR i zahraničí (Rakousko, Balkán, Itálie, Turecko...). Měsíční překládka se uvádí v objemu přibližně 1200 návěsů. V poslední době přímo v prostoru terminálu probíhá nakládka dřeva do velkých kontejnerů k přepravě do Číny. Do kontejnerů se nakládají cca dvanáctimetrové kmeny.

V prosinci 2021 na terminálu skončila přeprava silničních návěsů automobilového dopravce LKW Walter a přestaly jezdit vlaky s těmito návěsy v relaci Rostock – Brno. Poslední vlak z Rostocku do Brna dojel 19. 12. 2021 a následující den 20. 12. 2021 z Brna odjel poslední vlak do Rostocku. Nově jezdí vlaky s těmito návěsy v relaci Rostock – Bratislava. Tím brněnský terminál přišel o velkou část svých výkonů. ČD Cargo se snaží tento výpadek nahradit hledáním jiných výkonů. Přepravy kontejnerů na brněnském terminále zůstávají zachovány.

Současnými vlastníky firmy Terminal Brno a.s. jsou ČD Cargo, a. s. a společnost Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o., která patří do skupiny Rail Cargo Austria AG, nákladního dopravce holdingu rakouských spolkových drah ÖBB. Provozovatelem vlečky „Terminal Brno“, kterou vlastní firma Terminal Brno a. s., je ČD Cargo, a.s. K manipulaci s kontejnery a návěsy pomocí kolových kontejnerových nakladačů je určena kolej č. 203.


Historie kontejnerového dopravce INTRANS

V 60. letech minulého století se začala zavádět v tehdejším Československu kontejnerová doprava v tzv. velkých resp. námořních kontejnerech. Rozhodnutím ministerstva dopravy bylo v roce 1965 založeno „Středisko pro řízení mezinárodní železniční dopravy“, které dostalo kontejnerovou dopravu, její rozvoj a organizaci na starost. V roce 1971 se změnil název na „Československé státní dráhy – INTRANS“ resp. ČSD – INTRANS. Zkratka INTRANS znamenala Internationale Transport, tj. mezinárodní doprava. V roce 1975 došlo k vyčlenění tohoto segmentu od ČSD a nový státní podnik s názvem „Československá kontejnerová doprava – INTRANS“ se zkratkou „ČSKD – INTRANS“ byl pověřen organizováním a zajišťováním přepravy zboží v rámci kontejnerového dopravního systému všemi druhy dopravy a stal se výhradním dopravcem v rámci kontejnerového dopravního systému na území Československa. Postupně v celém Československu provozoval asi 20 kontejnerových teminálů (včetně kontejnerového překladiště v Brně) a překládkový terminál v Čierné nad Tisou.

V roce 1992 se podnik transformoval na akciovou společnost v rámci první vlny kupónové privatizace, zápis do obchodního rejstříku byl proveden 1. 5. 1992. Na rozdělení Československa reagovala firma v roce 1993 založením dceřiné společnosti „Slovenská kombinovaná doprava – INTRANS, a.s.“ (SKD-INTRANS), čemuž předcházelo 25. 8. 1992 vytvoření odštěpného závodu 1 se sídlem v Žilině. Dnem 2. 3. 1994 byl změněn název mateřské společnosti na „Česká a slovenská kombinovaná doprava – INTRANS a.s.“. V následujícím období se měnila vlastnická struktura této společnosti. V roce 1997 získaly majoritní podíl (až 80 %) investiční fondy Agrobanky, aby je v následujícím roce prodaly společnosti Sak Aandelen Stichting (investiční skupině přístavu Rotterdam). Následně se jedním z vlastníků stala firma Intercontainer Austria (ICA) se sídlem ve Vídni, která v roce 2004 získala ve společnosti majoritní podíl. K podstatným změnám došlo v roce 2008, spoluvlastníkem se stala vídeňská firma Speditions Holding a společnost k 1. 6. 2008 změnila své jméno i statut dosavadní akciové společnosti na ČSKD INTRANS s.r.o. V listopadu 2011 se vlastníkem společnosti stal rakouský nákladní dopravce Rail Cargo Austria AG (RCA) a začlenil společnost do skupiny svých firem. Dalším změny se uskutečnily v roce 2013. Dnem 1. 3. 2013 se ke společnosti ČSD INTRANS s.r.o. přeshraniční fúzí připojila zanikající společnost „Slovenská kombinovaná doprava INTRANS, a.s.“ se sídlem v Žilině. Ke dni 30. 6. 2013 společnost změnila název z ČSKD INTRANS s.r.o. na Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o., který lépe vyjadřuje příslušnost společnosti ke skupině RCA.

Společnost Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o. se sídlem v Praze patří do skupiny Rail Cargo Austria AG, nákladního dopravce rakouských spolkových drah ÖBB. Zabývá se především železniční logistikou a kombinovanou dopravou, k čemuž využívá v ČR i kontejnerová překladiště Brno, Mělník, Přerov a Ostrava.


(2/2022)

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.